Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Sinh năm: 1970 Nơi sinh: Bồi Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Dân tộc: Kinh. Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Mr. NGUYEN MANH CUONG Year of birth: 1970 Place of birth: Boi Son, Do Luong district, Nghe An Ethnicity: Viet (Kinh) ethnic majority. Practising and transmitting the alternating singing Vi, Giam Folk Songs.

Gần 30 năm nắm giữ và thực hành di sản; trao truyền cho hơn 150 người qua các thế hệ; Nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Đạt nhiều giải thưởng, được UBND các cấp tặng Giấy khen; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian năm 2013; Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.