Bà MOONG THỊ LỢI Sinh năm: 1951 Nơi sinh: Hừu Kiệm, Kì Sơn, Nghệ An. Dân tộc: Khơ Mú. Nghệ nhân trình diễn dân gian (nhạc cụ dân tộc). Ms. MOONG THI LOI Year of birth: 1951. Place of birth: Huu Kiem, Ki Son district, Nghe An. Ethnicity: Viet (Kho Mu) ethinic majority. Practising and transmitting the Nghe land traditional performing.

30 năm sáng tác và thực hành di sản, đã trao truyền cho 65 người qua nhiều thế hệ; Nhiều cống hiến nổi trội trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản về múa, thổi Khèn H. Mông; Đạt nhiều giải thưởng, được Viện âm nhạc tặng Giấy khen; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.