Ông LÔ KHÁNH XUYÊN Sinh năm: 1930 Nơi sinh: Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An. Dân tộc: Thái. Lĩnh vực được phong: Nghệ nhân ngữ văn dân gian.

Mr. LO KHANH XUYEN Year of birth: 1930 Place of birth: Muong Noc, Que Phong district, Nghe An Ethnicity: Viet (Thai) ethnic majority. Practising and transmitting the Nghe land traditional literature.