Bà TRẦN THỊ NHƯ Sinh năm: 1918 Nơi sinh: Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An. Dân tộc: Kinh. Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Ms. TRAN THI NHU Year of birth: 1918 Place of birth: Dong Thanh, Yen Thanh district, Nghe An Ethnicity: Viet (Kinh) ethnic majority. Practising and transmitting the alternating singing Vi, Giam Folk Songs.

Bà TRẦN THỊ NHƯ Sinh năm: 1918 Nơi sinh: Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An. Dân tộc: Kinh. Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Ms. TRAN THI NHU Year of birth: 1918 Place of birth: Dong Thanh, Yen Thanh district, Nghe An Ethnicity: Viet (Kinh) ethnic majority. Practising and transmitting the alternating singing Vi, Giam Folk Songs.