Ông TRẦN QUỐC MINH Sinh năm: 1942 Nơi sinh: Đông Thành, Yên Thành, Nghệ An. Dân tộc: Kinh. Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Mr. TRAN QUOC MINH Year of birth: 1942 Place of birth: Dong Thanh, Yen Thanh district, Nghe An Ethnicity: Viet (Kinh) ethnic majority. Practising and transmitting the alternating singing Vi, Giam Folk Songs.

Gần 50 năm nắm giữ, sáng tác và thực hành di sản, đã trao truyền được cho 1.000 người qua nhiều thế hệ; Có nhiều đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện tặng giấy khen; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian năm 2013; Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.