Ông TRẦN VĂN TƯ Sinh năm: 1928 Nơi sinh: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Dân tộc: Kinh. Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Mr. TRAN VAN TU Year of birth: 1928 Place of birth: Kim Lien, Nam Dan district, Nghe An Ethnicity: Viet (Kinh) ethnic majority. Practising and transmitting the alternating singing Vi, Giam Folk Songs.

75 năm nắm giữ và thực hành di sản, truyền dạy cho hàng trăm người qua các thế hệ; Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Được UBND các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian năm 2008; Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.