Ông TRƯƠNG SÔNG HƯƠNG Sinh năm: 1951 Nơi sinh: Thọ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An. Dân tộc: Thổ. Lĩnh vực được phong: Nghệ nhân trình diễn dân gian.

Mr. TRUONG SONG HUONG Year of birth: 1951 Place of birth: Tho Hop village, Quy Hop district, Nghe An Ethnicity: Viet (Tho) ethnic majority. Practising and transmitting the Nghe land traditional performing.

Gần 20 năm sưu tầm, sáng tác và thực hành di sản, đã trao truyền cho trên 65 người qua nhiều thế hệ; Nhiều cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy các làn điệu dân ca dân tộc Thổ; Được các cấp chính quyền tặng Bằng khen, Giấy khen; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015