Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: Quỳnh Giang – Quỳnh Lưu