Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: Đinh Công Tráng – Thành phố Vinh

– Quá trình công tác: