Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: Xã Liên Thành – Yên Thành