Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: Diễn Hoa – Diễn Châu