Ông TRẦN VĂN TƯ
Sinh năm: 1928
Nơi sinh: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.
Dân tộc: Kinh.
Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Mr. TRAN VAN TU
Year of birth: 1928
Place of birth: Kim Lien, Nam Dan district, Nghe An Ethnicity: Viet (Kinh) ethnic majority.
Practising and transmitting the alternating singing Vi, Giam Folk Songs.

  • 75 năm nắm giữ và thực hành di sản, truyền dạy cho hàng trăm người qua các thế hệ;
  • Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Được UBND các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen;
  • Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian năm 2008; Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.