Vở diễn của Trung tâm

Liên hoan dân ca ví dặm xứ Nghệ 2013

Dân ca ví dặm Ai vô xứ Nghệ

Lời Người lời của nước non - phần 1

Lời Người lời của nước non - phần 2

Ví, giặm - Lung linh hồn quê xứ Nghệ_phần 1

Ví, giặm - Lung linh hồn quê xứ Nghệ_phần 2

Ví, giặm - Lung linh hồn quê xứ Nghệ_phần 3

Ví, giặm - Lung linh hồn quê xứ Nghệ_phần 4

Về miền ví giặm

Cô gái sông Lam