{{nameDm}}

Họ và tên: {{ ns.name }}

Năm sinh: {{ ns.nam }}

Quê quán: {{ ns.quequan }}

Địa chỉ: {{ ns.diachi }}